Rekrutacja

NABÓR DO KLASY PIERWSZEJ

ROK SZKOLNY 2022 - 2023

 

PROCEDURA NABORU UCZNIÓW DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JÓZEFA LIPSKIEGO W SZCZURACH

 

Zasady rekrutacji uczniów do klasy pierwszej

 

 

I. Zasady ogólne

1) Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Józefa Lipskiego w Szczurach  przyjmowane są dzieci 7-letnie. z urzędu, na podstawie zgłoszenia rodziców /prawnych opiekunów dzieci/ zamieszkałe  w obwodzie tj. miejscowości: Szczury, Biniew, Górzno,  Górzenko, Będzieszyn.

2) Na wniosek rodziców/prawnych opiekunów o przyjęcie do szkoły – dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, jeżeli placówka dysponuje wolnymi miejscami oraz jeżeli warunki organizacyjne na to pozwalają.

3) O przyjęciu ucznia spoza obwodu w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor szkoły.

II. Wymagane dokumenty:

1. Wniosek rodzica (prawnego opiekuna) – dotyczy uczniów spoza obwodu szkoły oraz dzieci 6- letnich

2. Zgłoszenie rodzica (prawnego opiekuna) – dotyczy uczniów z obwodu szkoły;

3. Kopia skróconego aktu urodzenia dziecka;

4. Oświadczenie o miejscu pracy rodziców;

5. Oświadczenie o miejscu zamieszkania krewnych (babci, dziadka) wspierających rodziców w zapewnieniu dziecku należytej opieki;

7. Kartę zgłoszenia lub wniosek o przyjęcie do szkoły można pobrać w sekretariacie  lub ze strony internetowej.

III. Kryteria rekrutacji dzieci spoza obwodu, jeżeli liczba zgłoszonych kandydatów jest większa niż liczba miejsc, jakimi dysponuje szkoła.

u /10pkt/ - w szkole obowiązek szkolny spełnia/spełniało rodzeństwo dziecka w klasach I-VIII;

u/5 pkt/ - miejsce pracy rodziców znajduje się w obwodzie szkoły;

u/5 pkt/ - w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka / babcia, dziadek/ wspierający rodziców  w zapewnieniu mu należytej opieki;

u/10pkt/- kandydat spełnia obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w Przedszkolu w Biniewie   

                    

IV. Komisja rekrutacyjna.

1) Rekrutację do Szkoły Podstawowej im. Józefa Lipskiego w Szczurach  prowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora placówki spośród nauczycieli szkoły.

2) Zadania Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej:

- sprawdzenie wszystkich złożonych wniosków wraz z oświadczeniami pod względem formalnym,

- ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klasy pierwszej,

-  ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych  i nieprzyjętych zawierającej  nazwiska i imiona dzieci, liczbę wolnych miejsc oraz uzyskaną liczbę punktów,

-  listy podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie ich   w widocznym miejscu  w siedzibie szkoły. Lista zawiera nazwiska i imiona dzieci uszeregowane w porządku alfabetycznym i informację o najmniejszej liczbie punktów, która uprawnia do przyjęcia, datę wywieszenia oraz podpis przewodniczącego,

- sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

3) O przyjęciu ucznia do szkoły decyduje ilość uzyskanych punktów.

V. Terminy rekrutacji

I etap

1) Nabór dzieci do klas pierwszych prowadzony jest od 23 lutego do 15 marca 2022 roku.

2) Szkolna Komisja Rekrutacyjna przeprowadza rekrutację w terminie od 16 do 22 marca 2022 r.

3) Wyniki rekrutacji ogłoszone zostaną 23 marca 2022 r.

4) W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły podstawowej.

5) Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej,  w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

6) W terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania dyrektor rozpatruje je i dokonuje rozstrzygnięcia. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

II etap

Rekrutacja uzupełniająca

  1. Od 01 kwietnia – 14 kwietnia 2022r. – przyjmowanie wniosków do naboru uzupełniającego .
  2. 20 kwietnia 2022r. wyniki naboru uzupełniającego.

ZGŁOSZENIE KANDYDATA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ(dziecko z obwodu siedmioletnie)

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ (dziecko spoza obwodu)